Wat vermeldt de notaris allemaal in een notariele schuldbekentenis?


In een notariële schuldbekentenis staan allereerst de namen van de schuldenaar (degene die het geld leent) en de schuldeiser (degene die de lening geeft) en de hoofdsom (het bedrag dat wordt uitgeleend). Er wordt vermeld hoe hoog de rente is die over de schuld wordt berekend, hoe lang die rente vaststaat, en binnen welke termijn en op welke wijze de schuldenaar de lening moet aflossen. In de overeenkomst wordt vastgelegd of de lening voor het einde van de looptijd mag worden. afgelost en of in dat geval een boete wordt berekend. Bovendien moet worden vermeld of de lening direct opeisbaar is door de leninggever. Als dat niet het geval is worden bepalingen opgenomen wanneer de lening wel opgeëist kan worden, bijvoorbeeld als er betalingsachterstanden zijn.