De afwikkeling van het testament?


De notaris kan ook de afwikkeling van de nalatenschap regelen. Bij minderjarige erfgenamen is de notaris verplicht een boedelbeschrijving van de nalatenschap te maken. Dat moet ook gebeuren wanneer één of meer erfgenamen niet het vrije beheer over hun vermogen heeft en bijvoorbeeld onder curatele staat. Wat de erfgenamen in de meeste gevallen nodig hebben is de verklaring van erfrecht. Alleen met die verklaring zijn erfgenamen gemachtigd om geld van de bank- of girorekening van de overledene op te nemen. In de verklaring van erfrecht vermeldt de notaris dat iemand is overleden, of er een testament is opgemaakt en wie de erfgenamen zijn. De notaris kan ook een akte van verdeling tussen erfgenamen maken. Daarnaast komt het regelmatig voor dat iemand bij testament een zogenoemde executeur-testamentair aanwijst. Deze persoon dient, in overleg met de notaris, de laatste wil van de overledene uit te voeren