Als je het niet eens bent met het Bureau Krediet Registratie over de gegevens die ze over je bewaren, of over het doorgeven van informatie aan bepaalde instanties, bij wie kun je dan terecht voor een klacht?


Iedereen heeft het recht bij de Geschillencommissie van het BKR een bezwaarschrift in te dienen tegen de wijze waarop het BKR de Privacy Gedragscode of de op grond hiervan vastgestelde reglementen uitvoert. Ook heb je het recht een claim of klacht in te dienen over de schade die je lijdt – of hebt geleden – door de wijze waarop het BKR de Privacy Gedragscode uitvoert. Als je het niet eens bent met je geregistreerde gegevens, dan moet je je allereerst wenden tot je bank met een verzoek tot correctie, een klacht of een claim. Als je daar niet tot een oplossing komt of het antwoord op je verzoek niet bevredigend is, dan kun je binnen twee maanden na het antwoord een bezwaarschrift indienen bij de Geschillencommissie van de BKR. De uitspraak van deze onafhankelijke Geschillencommissie is bindend. De kosten bedragen € 50,-.