Als je geen werk vindt na je studie, hoe moet je de studieschuld dan afbetalen?


Als je te weinig inkomen hebt om aan je verplichtingen te kunnen voldoen, zal de Informatiseringsbank bekijken wat je dan wel kunt betalen. Dat wordt `draagkrachtmeting’ genoemd. Je moet het de eerste keer aanvragen met een speciaal formulier. Daama krijg je elk jaar automatisch een draagkrachtmetingsformulier toegestuurd, want de meting is maar een jaar geldig. Voor de berekening van je draagkracht moet je de gegevens over je inkomen van twee jaar geleden verstrekken. Maar als je juist de afgelopen twee jaar veel minder bent gaan verdienen, kun je ook vragen om het lopende of het afgelopen jaar als uitgangspunt te nemen. Je moet dan wel minstens 15 procent minder te besteden hebben dan twee jaar geleden. Dat kan het geval zijn als je werkloos wordt of van een volledige baan naar een deeltijdbaan gaat. Maar ook als je hypotheekrente of lijfrentepremies moet gaan betalen. Als je als zelfstandige aan de slag gaat en je inkomen loopt in een bepaald jaar achter bij het vorige, is dat geen reden voor de Informatiseringsbank om je draagkracht in een ander jaar te meten. Dan telt gewoon je inkomen van twee jaar geleden. Als de schuld na vijftien jaar nog niet is afgelost wordt het restbedrag in principe kwijtgescholden. De Wet op de studiefinanciering stelt namelijk dat de verplichting tot terugbetalen van de schuld niet Langer dan vijftien jaar duurt. Dat geldt alleen niet als je een werkende partner hebt (of had) wiens inkomsten niet bij de draagkrachtmeting zijn meegeteld. (Zie ook vraag 35.) Als je komt te overlijden vervalt de rest van je schuld ook.